vdup.sk Verlag Dash?fer Univerzita po??ta?e ? technol?gie

vdup.sk
Title: Verlag Dash?fer Univerzita po??ta?e ? technol?gie
Keywords:
Description: Verlag Dash?fer Univerzita
vdup.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vdup.sk has 43% seo score.

vdup.sk Information

Website / Domain: vdup.sk
Website IP Address: 86.110.225.104
Domain DNS Server: auth2.ns.swan.sk,auth3.ns.swan.sk,auth4.ns.swan.sk,auth1.ns.swan.sk

vdup.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vdup.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

vdup.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Mon, 08 Aug 2016 05:27:37 GMT
Server Apache/2.4.4 (Unix) OpenSSL/1.0.0-fips PHP/5.3.26

vdup.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vdup.sk Traffic Sources Chart

vdup.sk Similar Website

Domain Site Title

vdup.sk Alexa Rank History Chart

vdup.sk aleax

vdup.sk Html To Plain Text

Verlag Dash?fer Univerzita po??ta?e ? technol?gie ISO 9001 | O port?li | Objedn?vka | FAQ | N?poveda | Kontakt | Domov Kancel?rske programy Po??ta?ov? zru?nosti Trendy a technol?gie Z?kazn?cka z?naskry? NAJNOV?IE VIDEOSEMIN?RE Najlep?ie vo?ne stiahnute?n? programy pre PC II. lektor: Ing. Jaroslav Mi?ovych, d?ka videa: 00:18:12 Videosemin?r je venovan? ?peci?lne medi?lnym programom, ktor? s? vo?ne stiahnute?n? a s? zauj?mav? pre be?n?ho pou??vate?a. Dozviete sa ako pracova? s prehliada?om m?di? MPC-HC, uvid?te ako si vo?ne stiahnu? vide? z Youtube, bude V?m uk?zan? pr?ca so zvukov?mi s?bormi vo zvukovom editore Audacity, pozriete si ako pracova? s obr?zkami v programe Irfanview... Google Apps II. lektor: Rudolf R?ssel, M.B.A., d?ka videa: 00:20:21 Videosemin?r Google Apps II. je pokra?ovan?m Google Apps I. Druh? ?as? Google Apps je zameran? na pr?cu s aplik?ciami Google Disk, Dokumenty, Tabu?ky a Prezent?cie. Priamo na praktick?ch uk?kach lektor poukazuje na mo?nosti a tipy vyu?itia jednotliv?ch aplik?ci?. Google Apps I. lektor: Rudolf R?ssel, M.B.A., d?ka videa: 00:20:44 Videosemin?r je zameran? na google aplik?ciu Google Apps, ktor? patr? do kateg?ri? webov?ch aplik?ci? naz?van?ch aj ako Software ako slu?ba – SaaS. V tomto videosemin?ri V?m lektor predstav? aplik?cie Google Apps, zameriava sa najm? na Gmail a Kalend?r. Prezrad? V?m p?r tipov ako si u?ah?i? pr?cu s Gmailom a Kalend?rom. Viac videosemin?rov ODPOR??AN? VIDEOSEMIN?RE Excel pre Office 2010 - ?as? 7. - Kontingen?n? tabu?ka lektor: Rudolf R?ssel M.B.A, d?ka videa: 00:26:42 Kontingen?n? tabu?ky v?m m?u v?razne u?etri? ?as. Maj? ?irokospektr?lne vyu?itie. Umo??uj? sumarizova?, analyzova? a sp?ja? ve?k? mno?stv? d?t, ktor? by ste inak nevedeli spracova?. Obsahom video?kolenia - ktor? obsahuje mnoho konkr?tnych pr?kladov - je vytvorenie kontingen?nej tabu?ky a grafu, pou?itie prierezov a filtrov. Google analytics lektor: Rudolf R?ssel M.B.A, d?ka videa: 00:22:41 Google Analytics je siln? marketingov? n?stroj, ktor? poskytuje analytick? inform?cie o vyu??van? webov?ch str?nok. Zozn?mte sa s problematikou po?as videosemin?ra, obsahom ktor?ho je aj konkr?tna uk?ka mo?nost? a pou?ite?nosti Google Analytics a postup pri vytv?ran? ??tu Google Analytics. Tvorba webu - ?as? 1. - ?vod, alebo ako funguje WWW lektor: Ing. Jaroslav Mi?ovych, d?ka videa: 00:20:03 Sk?sili ste u? vytvori? si vlastn? webov? str?nku? Videosemin?r v?m poskytne z?kladn? inform?cie a pojmy, ktor? mus?te ovl?da? predt?m, ne? za?nete s tvorbou WWW str?nky. Dozviete sa zauj?mavosti z hist?rie, pochop?te ako funguje web, z?skate u?ito?n? inform?cie o registr?cii dom?n a webhostingu a funkci?ch FTP servera ?i HTML editora. SEMIN?RE - AKTU?LNA PONUKA Google Analytics (pre za?iato?n?kov a stredne pokro?il?ch) 7.10.2016, Bratislava Lektor: Ing. Martin Drd?k Zozn?mte sa so z?kladn?mi princ?pmi webovej analytiky. Nau??te sa pracova? s bezplatn?m merac?m n?strojom Google Analytics. Prihl?ka tu! Z?kazn?cka z?na Do not fill this: Pou??vate?sk? meno: Osobn? heslo: Zapam?ta? na tomto po??ta?i Zabudli ste svoje osobn? heslo? Registrova? E-mail noviny zadarmo Ako domovsk? str?nku Bonus pre z?kazn?kov Z?kladn? ?pravy dokumentu, form?tovanie a preh?ad funkci? v programe Microsoft Word pre Office 2010 OBJEDN?VKA Objednajte si predplatn? VDUP na 12 mesiacov za cenu od 20,- EUR mesa?ne. NA?I LEKTORI Rudolf R?ssel, M.B.A. vysoko?kolsk? pedag?d na Webster Univesity Vienna Ing. Jaroslav Mi?ovych v?voj?r webov?ch aplik?ci? a konzultant pre softv?r a hardv?r ZAUJ?MAVOSTI ZO SVETA IT Informa?n? VDUP spravodajca V?m pravidelne prinesie: zauj?mav? ?l?nky, aktu?lne trendy, spr?vy zo sveta IT. Viac info PREDPOVE? PO?ASIA Po?asie PREDPOVE? PO?ASIA In-po?asie Najprezeranej?ie videosemin?re Skype Eshop pre ka?d?ho - Opencart in?tal?cia a z?kladn? nastavenie Tvorba webu - ?as? 1. - ?vod, alebo ako funguje WWW Excel pre Office 2010 - ?as? 7. - Kontingen?n? tabu?ka Z?kladn? ?pravy dokumentu, form?tovanie a?preh?ad funkci? v?programe Microsoft Word pre Office 2010 LAST MINUTE SEMIN?RE ?pecifik? ??tovania vo v?robnej spolo?nosti v roku 2016 10.8. ?pecifik? ??tovania vo v?robnej spolo?nosti v roku 2016 10.8. Automobil a pohonn? hmoty v roku 2016 11.8. Najnav?tevovanej?ie semin?re SEO pre market?rov, majite?ov a ved?cich projektov ?kolenie internetov?ho marketingu ?kolenie e-mail marketingu www.dashofer.sk www.enoviny.sk www.uad.sk www.mup.sk www.dph.sk www.enviro.sk www.eseminare.sk www.stavebnyportal.sk www.bozponline.sk www.ppn.sk www.vsonline.sk www.hrvpraxi.sk www.szcoportal.sk www.mediportal.sk www.vdu.sk www.skolaefektivne.sk www.anafin.sk www.retel.sk www.srovpraxi.sk www.smerniceonline.sk www.davoportal.sk www.dlportal.sk www.technickyportal.sk www.osenioroch.sk www.neziskoveorganizacie.sk Copyright ? 1997 - 2016 by Dash?fer Holding, Ltd. a Verlag Dash?fer, vydavate?stvo, s.r.o., ??elezni?iarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1

vdup.sk Whois

Domain Name: VDUP.SK